ตารางการใช้ห้องบริการ

ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวปฏิบัติสำหรับการจองห้องปฏิบัติการ และห้องประชุม อาคารบี สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านบน

2.ดาวน์โหลด แบบฟอร์มแลัวนำไปกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องพร้อมทั้งเซนต์ชื่อให้เรียบร้อย

3. สแกนและส่งไปที่อีเมล์ ccservice@msu.ac.th หากเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะต้อง ส่งภายใต้โดเมน @msu.ac.th เท่านั้น

4. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องบริการ และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องบริการ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 ชั่วโมง โปรดติดต่อ 2455 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-352

5. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองห้องบริการทุกครั้งหรือ นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องบริการ


หมายเหตุ: อาจารย์ที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แบบรายเทอม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ปฏิบัติตามขั้นตอน รอการอนุมัติจากสำนักคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยจัดตารางเรียนในระบบ Reg

  2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ให้แก้ไขรายการใช้ห้องที่สำนักคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนใน Reg

  หน่วยงานภายนอก หากมีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการ กรุณาโทร. 043-754350 (อัตราค่าบริการห้องบริการฯ)  Wireless MSU

คุ่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย…

Mail MSU

ระบบอีเมล์ของมหาลัยฯ ที่เปิดให้บริการ MSU Mail ภายใต้โดเมนหลักของมหาลัยโดยการร่วมมือกับ Google ประเทศไทย…

Microsoft Dreamspark

ระบบดาว์นโหลด Softwareและ Licence key ของ Microsoft ที่เปิดให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร…