งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ One Stop Serviceงานบริการเทคโนโลยีและสารสเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 ห้อง 311

 โทร.043-754-352 ภายใน 2455  ccservice@msu.ac.th

Wireless MSU

คุ่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย…

Mail MSU

ระบบอีเมล์ของมหาลัยฯ ที่เปิดให้บริการ MSU Mail ภายใต้โดเมนหลักของมหาลัยโดยการร่วมมือกับ Google ประเทศไทย…

Microsoft Dreamspark

ระบบดาว์นโหลด Softwareและ Licence key ของ Microsoft ที่เปิดให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร…