บริการห้องคอมพิวเตอร์ สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ให้บริการห้องบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดฝึกอบรม ซึ่งให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 20.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หน่วยงานที่มีความประสงค์ขอใช้งานห้องบริการจะต้องปฏิบัติตาม แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562  เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ตารางการใช้ห้องบริการ สำนักคอมพิวเตอร์


ห้องบริการที่สำนักคอมพิวเตอร์จัดให้บริการ


ขั้นตอนการจองห้องบริการ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี ชั้น 3 ชั้น 4


1.ตรวจสอบตารางการใช้ห้องจากปฏิทินด้านบน

2.ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม แล้วนำไปกรอกแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องพร้อมทั้งเซนต์ชื่อให้เรียบร้อย

3. สแกนและส่งไฟล์แบบฟร์อมที่กรอกไปที่อีเมล์ ccservice@msu.ac.th หากเป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จะต้อง ส่งโดยใช้อีเมล์ ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

4. ผู้ขอรับบริการรอรับอีเมล์ยืนยันการจองห้องบริการ และตรวจสอบสถานะได้ที่ปฏิทินห้องบริการ หากไม่ได้รับอีเมล์ภายใน 1 ชั่วโมง โปรดติดต่อ 2455 (เบอร์ภายใน) หรือ โทร. 043-754-352

5. ผู้ขอรับบริการจะต้องส่งหนังสือบันทึกข้อความ ตามมาภายหลังการจองห้องบริการทุกครั้งหรือ นำมาส่งในวันที่มาใช้ห้องบริการ


หมายเหตุ: อาจารย์ที่มีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการสำนักคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอน แบบรายเทอม ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

  1. ปฏิบัติตามขั้นตอน รอการอนุมัติจากสำนักคอมพิวเตอร์ แล้วค่อยจัดตารางเรียนในระบบ Reg

  2. ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน ให้แก้ไขรายการใช้ห้องที่สำนักคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนใน Reg

  หน่วยงานภายนอก หากมีความประสงค์ขอใช้ห้องบริการ กรุณาโทร. 043-754350 (อัตราค่าบริการห้องบริการฯ)  แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…