แบบฟอร์มขอรับบริการ

 1. จองห้องบริการ
 2. แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร
 3. แจ้งซ่อมโทรศัพท์


 เอกสาร/คู่มือ

 1. ลงทะเบียนระบบพิสูจน์ตัวตน
 2. เปลี่ยนรหัสผ่านระบบพิสูจน์ตัวตน
 3. เปลี่ยนลายเซ็นต์อีเมล (@msu.ac.th)

คู่มือการใช้งาน @MSU-Net Plus คู่มือการใช้งาน @MSU-Net คู่มือการใช้งาน eduroam การลบ Profile @MSU-Net Plus
 Android  Android  Android  Android
 IOS  IOS  IOS  IOS
 MacOSX  MacOSX  MacOSX  MacOSX
 Windows7,8 ,8.1 ,10  Windows7,8 ,8.1 ,10/td>  Windows7,8 ,8.1 ,10

Wireless MSU

คุ่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย…

Mail MSU

ระบบอีเมล์ของมหาลัยฯ ที่เปิดให้บริการ MSU Mail ภายใต้โดเมนหลักของมหาลัยโดยการร่วมมือกับ Google ประเทศไทย…

Microsoft Dreamspark

ระบบดาว์นโหลด Softwareและ Licence key ของ Microsoft ที่เปิดให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร…