บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์สำหรับบุคลากร (Microsoft Volume License)

Microsoft Azure


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดหาโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ของไมโครซอฟท์สำหรับให้บริการบุคลากรของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Campus Agreement ทำให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีสิทธิใช้งานโปรแกรมของบริษัทไมโครซอฟท์ดังนี้
     1. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ (Operating Systems) Microsoft Windows Upgrade เวอร์ชั่นล่าสุด และสามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook
     2. โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office Professional Plus เวอร์ชั่นล่าสุด สามารถลงได้บนระบบปฏิบัติการ Windows และ MAC สามารถอัพเกรดและดาวน์เกรดเวอร์ชั่นได้ ทั้งเครื่อง PC / Notebook
     3. สิทธิ์การใช้เครื่องลูกข่าย (Client Access License) เข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายได้


โปรแกรมที่ให้บริการ

โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
     1. Microsoft Windows 7 32 bit/64 bit
     2. Microsoft Windows 8 32 bit/64 bit
     3. Microsoft Windows 8.1 32 bit/64 bit
     4. Microsoft Windows 10 32 bit/64 bit

โปรแกรมทางด้านสำนักงาน
     1. Microsoft Office 2010 32 bit/64 bit
     2. Microsoft Office 2013 32 bit/64 bit
     3. Microsoft Office 2016 32 bit/64 bit
     4. Microsoft Office 2019 32 bit/64 bit
     5. Microsoft Office for MAC

วิธีการขอใช้งานโปรแกรมลิสิทธิ์ (แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม )

1. ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ด้วยตนเอง   คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรม  ลงชื่อเข้าใช้งานด้วยอีเมล์ของมหาวิทยาลัยฯ @msu.ac.th

2. ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ อาคารวิทยบริการบี ชั้น 3   (แบบฟอร์มขอรับบริการ)  โดยนำอุปกรณ์บันทึกข้อมูลส่วนตัวมาด้วยทุกครั้ง


แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…