บริการ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microsoft Azure


บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)สำหรับบุคลากร นิสิต นักเรียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้วยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ Google ประเทศ ภายใต้การให้บริการ G Suite for Education(หรือ Google Apps)


G Suite for Education คือ ?

G Suite for Education หรือชื่อเดิมว่า Google for Education (Google Apps for Education) เป็นบริการจาก Google ที่ให้สถาบันทางการศึกษา และสถาบันหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรได้ใช้งานบริการต่างๆจาก Google ได้ฟรี โดยใช้บัญชี GMail ที่เป็น domain name ของทางองค์กรเอง และเราจะได้ใช้เครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน เปิดกว้างสำหรับท่านอาจารย์ นักเรียน นิสิต ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวอย่างเครื่องมือที่เป็นที่นิยมใช้ที่ท่านรู้จักดี เช่น อีเมล (G mail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) ,ไดรว์ (Drive) พี้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล, (Site) พิ้นที่ในการจัดการสร้างเว็บไซต์ของตัวเองและ (Classroom) ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งเครื่องมือทั้งหลายเหล่านี้จะใช้สำหรับในการเรียนการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวันของเรา บริการดีๆ จาก Google ที่ให้เราได้ใช้งานทำให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันได้ทุกเวลาไม่ว่าจะผ่านอุปกรณ์ประเภทใด


ผู้มีสิทธิ์ใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

1. บุคลากรของมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์ใช้งานตลอดระยะเวลาการเป็นบุคคลากรในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ และสิทธิ์การใช้งานของท่านจะถูกยกเลิกเมื่อลาออกหรือพ้นสภาพในสังกัดของมหาวิทยาลัยฯ ทันที

2. นิสิตสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตลอดระยะเวลาการเป็นนิสิตสภาพปัจจุบัน

3. ศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป (สิทธิการใช้งานอาจลดลงไปตามนโยบายการให้บริการของผู้ให้บริการ)

4. ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ยกเลิกการให้บริการ สำหรับบัญชีใช้งานที่ไม่มีการเข้าใช้งานระบบเป็นระยะเวลา 1 ปี ขึ้นไป โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 )


การขอรับบัญชีเข้าใช้งาน E-mail

1. บุคลากร ติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบี

2. นิสิต จะได้รับบัญชีเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถทดลอง Login เข้าใช้งานด้วย

          Username : รหัสประจำตัวนิสิต@msu.ac.th  

          Password : Pw@หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

3. หากมีปัญหา User เข้าใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อด้วยตนเอง ณ จุดให้บริการ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการบีลงชื่อเข้าใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Microsoft Azure

แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…