บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication

Paris


มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่าง ๆ แก่บุคลากรและนนิสิตของมหาวิทยาลัย เช่น MSU-Mail, MSU-WiFi, MSU-Office365 โดยผู้ใช้บริการจำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) เพื่อเป็นการระบุตัวตนสำหรับการใช้บริการต่าง ๆ ตาม พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 26 กำหนดให้ผู้ให้บริการจะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อให้สามารถระบุตัวตนผู้ใช้บริการ นับตั้งแต่เริ่มใช้บริการจนถึงสิ้นสุดการใช้บริการ และต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน ในการนี้สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดให้มีระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้งานอินเทอร์เน็ตภายในมหาวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่บุคลากรและนิสิต  (แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 )


ขั้นตอนการขอบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน ( http://Login.msu.ac.th)

1. ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับนิสิต)
             นิสิต จะได้รับบัญชีเข้าใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถทดลอง Login เข้าใช้งานด้วย

          Username : รหัสประจำตัวนิสิต  

          Password : หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก (สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ )


2. ขั้นตอนการใช้บริการ (สำหรับบุคลากร)
              บุคลกรของมหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์ขอบัญชีผู้ใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตนผู้ใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยได้ที่ งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการบี ( สามารถเปลี่ยนและกำหนดรหัสผ่านใหม่ได้ )


ลืมรหัสผ่านบัญชีใช้งานระบบพิสูจน์ตัวตน Internet Authentication


** หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยกรุณาโปรดติดต่อ 2435 หรือ โทร. 043-754-352  ccservice@msu.ac.th **
แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…