บริการอย่างสร้างสรรค์ มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่า ICT

1 / 3
บริการอย่างสร้างสรรค์
2 / 3
มุ่งมั่นพัฒนา
3 / 3
สร้างคุณค่าไอชีที

Wireless MSU

คุ่มือการตั้งค่าการเชื่อมต่อระบบ Wireless ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เปิดให้บริการครอบคลุมพื้นที่ของมหาวิทยาลัย…

Mail MSU

ระบบอีเมล์ของมหาลัยฯ ที่เปิดให้บริการ MSU Mail ภายใต้โดเมนหลักของมหาลัยโดยการร่วมมือกับ Google ประเทศไทย…

Microsoft Dreamspark

ระบบดาว์นโหลด Softwareและ Licence key ของ Microsoft ที่เปิดให้บริการทั้งนิสิตและบุคลากร…