รายละเอียดบริการโปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 29
และ IBM SPSS Amos Version 29

IBM SPSS


IBM SPSS Statistics และ IBM SPSS Amos เป็นโปรแกรมสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่างๆ ในการทำงานการวิจัย โดยมหาวิทยาลัยได้จัดหาสิทธิ์การใช้งาน SPSS เป็นลิขสิทธิ์แบบ Concurrent user license ซึ่งสามารถใช้งานพร้อมกันได้ไม่เกิน 50 เครื่อง


แนวปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม

     1. โปรแกรม SPSS สามารถใช้งานสำหรับการเรียนการสอนและการทำวิจัยที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น
     2. โปรแกรม SPSS เป็นแบบ concurrent user สามารถใช้พร้อมกันได้ทีละ 50 เครื่อง เท่านั้น
     3. โปรแกรม SPSS ใช้ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยมหสารคามเท่านั้น
     4. โปรแกรม SPSS ใช้สำหรับการจัดฝึกอบรมสำหรับนิสิต บุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเท่านั้น
     5. ต้องใช้งานภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หากอยู่นอกมหาวิทยาลัยต้องทำการเชื่อมต่อ VPN ก่อนเข้าใช้งาน วิธีการใช้งาน VPN(vpn.msu.ac.th)
     6. สงวนสิทธิ์การใช้งานสำหรับบุคลากร นิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคามเท่านั้น

ขั้นตอนการขอใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรม

     ขั้นตอนที่ 1. ผู้ใช้งานต้องทำการจองขอใช้งานผ่านระบบ https://portal.msu.ac.th ==>> คู่มือการจองใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS

     ขั้นตอนที่ 2. ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม ที่เมนู ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม SPSS เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม
                     โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 29 for Windows
                     โปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 29 for MAC
                     โปรแกรม IBM SPSS Amos Version 29 for Windows

ดาวน์โหลดชุดติดตั้งโปรแกรม SPSS

     1. IBM SPSS Statistics Version 29 for Windows
     1. IBM SPSS Statistics Version 29 for MAC
     2. IBM SPSS Amos Version 29 for Windows

คู่มือการใช้งาน

     1. คู่มือการจองใช้งานลิขสิทธิ์โปรแกรม SPSS
     2. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Statistics Version 29 for Windows
     3. คู่มือการติดตั้งโปรแกรม IBM SPSS Amos Version 29 for Windows

แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…