บริการโปรแกรมลิขสิทธิ์ สำหรับสนับสนุนการจัดการเรียนการการสอน


โปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ด้วย Microsoft Azure

Microsoft Azure

ปัจจุบัน Microsoft Imagine X หรือ Microsoft Imagine Premium (หรือชื่อเก่า MSDN Academic Alliance – MSDNAA) เป็นโครงการ “แจกซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ฟรี” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อใช้ในการเรียนการสอนนั้นได้ยกเลิกการให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 โดยบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทุกระดับการศึกษาสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมลิขสิทธิ์ Microsoft ฟรี สำหรับการเรียนการสอนโดยเข้าใช้งานได้ที่ Microsoft Azure   (แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. 2562 )  โปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดได้ อาทิ Micrsoft Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2019,Visual Studio 2017,Visual Studio for MAC เป็นต้น


วิธีการใช้งาน Microsoft Azure

1. เข้าใช้งานได้ที่   https://azureforeducation.microsoft.com/devtools หรือผู้ที่เคยใช้งานผ่าน Imagine Premium เดิม สามารถเข้าใช้งานได้ตามลิงค์ในรูปภาพ


คลิกตาม Link ที่ปรากฎ The Microsoft Imagine program is now Microsoft Azure Dev Tools for Teaching จากนั้น คลิกที่ https://aka.ms/devtoolsforteaching ดังภาพด้านล่าง


2. กด Sign In เพื่อเข้าใช้งานระบบ


3. ลงชื่อเข้าใช้งานระบบด้วย E-Mail Office365 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ( @o365.msu.ac.th) ตัวอย่างเช่น Username : 60xxxxxxx@o365.msu.ac.th แล้วกด ถัดไป และใส่รหัสผ่านเข้าใช้งานระบบ E-mail Office365 แล้วกด ลงชื่อเข้าใช้


4.เลือก I agee.. แล้วกด Accept terms


5. เมื่อเข้าระบบ Microsoft Azure จะเข้าใช้งานในส่วนของ Software เลือก Software ที่ต้องการใช้งาน


6. เลือก Software ที่ต้องการ กด View Key เพื่อดู Key สำหรับการติดตั้ง


7.Key จะปรากฎดังภาพ กด Download เพื่อทำการ Download Software


8. เลือกตำแหน่งที่ต้องการ Save จากนั้นเริ่มดาวน์โหลด เสร็จแล้วก็สามารถนำไฟล์ติดตั้งไปใช้ต่อไปได้* * หมายเหตุ หากมีปัญหาการเข้าใช้งานหรือ Username&Password ใช้งานไม่ได้ กรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ งานบริการเทคโนโลยีและสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์

แนวปฏิบัติการให้บริการ

แนวปฏิบัติการใช้บริการของสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสอดคล้องกับการบริการของสำนักคอมพิวเตอร์ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นแนวทางการให้บริการ…

MSU WIFI

ระบบเครือข่ายแบบไร้สายมหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดให้บริการแก่นิสิตคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาและอุปกรณ์ไร้สายอื่นๆ…